Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Covid-19 a ciąża

Białystok,  18.03.2020

Wobec sprzecznych informacji w mediach o potencjalnym wpływie infekcji wywołanej koronawirusem – Covid-19 na zachodzenie w ciążę i jej przebieg, szczególnie po pewnych nieodpowiedzialnych wypowiedziach w prasie, informujemy pacjentki starające się o ciążę jak również będące w ciąży, co następuje:

  • Do dnia 18.03.2020 nie pojawiły się żadne nowe dowody na jakiekolwiek negatywne skutki zakażenia Covid-19 dla przebiegu ciąży, szczególnie w jej wczesnych stadiach.
  • Odnotowano kilka przypadków kobiet z dodatnim wynikiem na Covid-19, które urodziły zdrowe niemowlęta.
  • Istnieją doniesienia o niekorzystnych skutkach dla późnej ciąży u kobiet z pozytywnym wynikiem na Covid -19 (przedwczesne pęknięcie błon, poród przedwczesny), ale doniesienia oparto na ograniczonych danych.
  • Podobnie opublikowano informację o przypadku zakażonego niemowlęcia, ale ponownie nie było mocnych dowodów na to, że był to wynik zakażenia wewnątrzmacicznego.

    Nadal brak jest informacji na temat możliwego wpływu zakażenia Covid-19 na ciążę w jej początkowych stadiach.

    Brak danych nie oznacza, że możemy zachowywać się nieracjonalnie. Główne światowe oraz polskie organizacje naukowe zajmujące się medycyną rozrodu zalecają aby wszyscy pacjenci zdiagnozowani w kierunku niepłodności rozważający lub planujący leczenie, nawet jeśli nie spełniają kryteriów diagnostycznych zakażenia Covid-19, powinni wstrzymać się od działań prokreacyjnych, unikać podróży do ośrodków leczenia niepłodności w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii.

  prof. Waldemar Kuczyński

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.

?>

W dniu 24.05.2024 r. klinika będzie czynna od godz. 8 do 14.