Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Bankowanie komórek rozrodczych i zarodków

Integralną częścią Centrum Leczenia Niepłodności KRIOBANK jest pracownia kriogeniczna, zajmująca się kriokonserwacją materiałów biologicznych. Z punktu widzenia pacjentów leczonych z powodu niepłodności, najważniejsze aplikacje kriogeniki dotyczą kriokonserwacji nasienia i izolowanych komórek rozrodczych (Bank nasienia) oraz zarodków (Bank zarodków). Możliwość skorzystania z nasienia dawcy, zdeponowania własnego nasienia do późniejszego wykorzystania oraz zamrażanie i przechowywanie zarodków to najczęściej świadczone przez nas usługi w trakcie leczenia niepłodności.

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.