Informacja dla pacjentów jak postępować w kwarantannie po wprowadzeniu stanu epidemii na terytorium RP

Covid-19 a ciąża
18 marzec 2020
Koronawirus SARS-CoV-2
4 maj 2020

Informujemy, iż w dniu 20 marca 2020 r. w Dzienniku ustaw RP zostało opublikowane
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491). Rozporządzenie wprowadza stan
epidemii na całym terytorium RP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239, t.j. ze zm.).

Tym samym na całym terytorium RP zostały wprowadzone rygorystyczne przepisy dotyczące min.
zasad odbywania kwarantanny. Zwiększono kary dla osób, które łamią kwarantannę. Dotychczas taka
kara wynosiła 5 tys. złotych, teraz kara może wynosić nawet 30 tys. złotych.
Kwarantanna zazwyczaj trwa 14 dni. Czas jej trwania liczony jest od dnia styczności z osobami
zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. W szczególnych przypadkach
kwarantanna może ulec wydłużeniu, jednak nie powinna trwać przez okres dłuższy niż 21 dni.
Podczas kwarantanny: nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu i na spacer z psem (przekaż go
bliskim pod opiekę), nie spotykaj się ze znajomymi, z domownikami zachowaj bezpieczną
odległość, używaj oddzielnych naczyń, dezynfekuj toaletę po każdym użyciu, wietrz mieszkanie.
W przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – one

również muszą zostać poddane kwarantannie. Kwarantanna służy obserwacji – osoby przebywające na
kwarantannie domowej powinny minimum dwa razy dziennie monitorować temperaturę ciała. W
przypadku, gdy w czasie trwania kwarantanny pojawią się objawy choroby (złe samopoczucie,
gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem lub bóle mięśni), należy natychmiast zgłosić
to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej lub zgłosić się na oddział zakaźny,
unikając transportu publicznego. W przypadku braku objawów po upłynięciu odpowiedniego
okresu pacjent jest wolny. W razie jakichkolwiek pytań dzwoń na infolinię NFZ 800 190 590.
Policjanci mają prawo codziennie sprawdzać, czy objęte kwarantanną osoby przestrzegają zasad

przebywania w miejscu odbywania kwarantanny. Najczęściej odbywa się ona w miejscu
zamieszkania. Policjanci sprawdzają, czy dana osoba przebywa w domu. Z takiego sprawdzenia
sporządzana jest później dokumentacja. Osoba pytana jest też m.in. o stan zdrowia oraz bieżące
potrzeby. Zebrane informacje trafiają później do służb sanitarnych. W przypadku odmowy lub
utrudniania kontaktu takiej osoby z Policją, prowadzone będą czynności w związku z popełnieniem
przez nią wykroczenia z art. 116 Kodeksu Wykroczeń. Należy podkreślić, iż odmowa poddania się
leczeniu lub ukrywanie złego stanu zdrowia mogą prowadzić do niekontrolowanego
rozprzestrzeniania się wirusa SARS –COVID-19, dlatego też od dnia 20.03.2020 r. służby sanitarne
oraz Policja mają prawo użyć siły i środków bezpośredniego przymusu w celu umieszczenia chorej
osoby lub osoby podejrzewanej o chorobę w odpowiednich placówkach leczniczych. W szczególnych
przypadkach osoby świadomie unikające leczenia i utrzymujące w tajemnicy swój stan zdrowia, mogą
być oskarżone o popełnienie czynu zabronionego z przepisu art. 165 Kodeksu karnego. Zgodnie z
treścią ww. przepisu ten, kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób

powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej podlega karze
pozbawienia wolności. Jej wymiar może sięgnąć od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
Wobec powyższego, proszę o zapoznanie się z powyższymi informacjami, przyjęcie ich do
wiadomości oraz kategoryczne i bezdyskusyjne stosowanie się do zasad odbywania ewentualnej
kwarantanny oraz zasad postępowania w trakcie zagrożenia epidemicznego oraz epidemii.
Tylko takie postępowanie zapewni bezpieczeństwo pacjentom i personelowi KRIOBANK Centrum
Leczenia Niepłodności Ginekologia i Położnictwo Prof. dr hab. n. med. Waldemar Kuczyński z
siedzibą przy ul. Stołecznej 11, 15-879 Białystok.

Komentarze są wyłączone.

W dniu 28 października

klinika jest czynna w godzinach - 08.00 - 17.00

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.