Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Informacja dla pacjentów jak postępować w kwarantannie po wprowadzeniu stanu epidemii na terytorium RP

Informujemy, iż w dniu 20 marca 2020 r. w Dzienniku ustaw RP zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491). Rozporządzenie wprowadza stan epidemii na całym terytorium RP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239, t.j. ze zm.).

Tym samym na całym terytorium RP zostały wprowadzone rygorystyczne przepisy dotyczące min. zasad odbywania kwarantanny. Zwiększono kary dla osób, które łamią kwarantannę. Dotychczas taka kara wynosiła 5 tys. złotych, teraz kara może wynosić nawet 30 tys. złotych.

Kwarantanna zazwyczaj trwa 14 dni. Czas jej trwania liczony jest od dnia styczności z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. W szczególnych przypadkach kwarantanna może ulec wydłużeniu, jednak nie powinna trwać przez okres dłuższy niż 21 dni. Podczas kwarantanny: nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu i na spacer z psem (przekaż go bliskim pod opiekę), nie spotykaj się ze znajomymi, z domownikami zachowaj bezpieczną odległość, używaj oddzielnych naczyń, dezynfekuj toaletę po każdym użyciu, wietrz mieszkanie.

W przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie. Kwarantanna służy obserwacji – osoby przebywające na kwarantannie domowej powinny minimum dwa razy dziennie monitorować temperaturę ciała. W przypadku, gdy w czasie trwania kwarantanny pojawią się objawy choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem lub bóle mięśni), należy natychmiast zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej lub zgłosić się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. W przypadku braku objawów po upłynięciu odpowiedniego okresu pacjent jest wolny. W razie jakichkolwiek pytań dzwoń na infolinię NFZ 800 190 590.

Policjanci mają prawo codziennie sprawdzać, czy objęte kwarantanną osoby przestrzegają zasad przebywania w miejscu odbywania kwarantanny. Najczęściej odbywa się ona w miejscu zamieszkania. Policjanci sprawdzają, czy dana osoba przebywa w domu. Z takiego sprawdzenia sporządzana jest później dokumentacja. Osoba pytana jest też m.in. o stan zdrowia oraz bieżące potrzeby. Zebrane informacje trafiają później do służb sanitarnych. W przypadku odmowy lub utrudniania kontaktu takiej osoby z Policją, prowadzone będą czynności w związku z popełnieniem przez nią wykroczenia z art. 116 Kodeksu Wykroczeń. Należy podkreślić, iż odmowa poddania się leczeniu lub ukrywanie złego stanu zdrowia mogą prowadzić do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się wirusa SARS –COVID-19, dlatego też od dnia 20.03.2020 r. służby sanitarne oraz Policja mają prawo użyć siły i środków bezpośredniego przymusu w celu umieszczenia chorej osoby lub osoby podejrzewanej o chorobę w odpowiednich placówkach leczniczych. W szczególnych przypadkach osoby świadomie unikające leczenia i utrzymujące w tajemnicy swój stan zdrowia, mogą być oskarżone o popełnienie czynu zabronionego z przepisu art. 165 Kodeksu karnego. Zgodnie z treścią ww. przepisu ten, kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej podlega karze pozbawienia wolności. Jej wymiar może sięgnąć od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Wobec powyższego, proszę o zapoznanie się z powyższymi informacjami, przyjęcie ich do wiadomości oraz kategoryczne i bezdyskusyjne stosowanie się do zasad odbywania ewentualnej kwarantanny oraz zasad postępowania w trakcie zagrożenia epidemicznego oraz epidemii. Tylko takie postępowanie zapewni bezpieczeństwo pacjentom i personelowi KRIOBANK Centrum Leczenia Niepłodności Ginekologia i Położnictwo Prof. dr hab. n. med. Waldemar Kuczyński z siedzibą przy ul. Stołecznej 11, 15-879 Białystok.

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.