Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Nieinwazyjny Test Prenatalny Serenity

Dowiedz się więcej o zdrowiu Twojego dziecka!

Nieinwazyjny Test Prenatalny Serenity
Już od 10 tygodnia ciąży

Jakość i wiarygodność bez kompromisu
Pierwszy i jedyny Test Prenatalny w Polsce
z akredytacją ISO 15189.

Co to jest Nieinwazyjny Test Prenatalny Serenity®?

Nieinwazyjny Test Prenatalny Serenity® jest badaniem genetycznym umożliwiającym ocenę zdrowia płodu pod kątem ewentualnych wad genetycznych, które są powodowane zmianami w liczbie chromosomów. Badanie polega na analizie materiału genetycznego uzyskanego z krwi ciężarnej pod kątem obecności zaburzeń liczby chromosomów u matki i u dziecka.

Do najczęściej wstępujących zmian należą nieprawidłowości powodujące: zespół Downa (trisomia 21), zespół Edwardsa (trisomia 18) czy zespół Patau (trisomia 13).

Nieinwazyjny Test Prenatalny Serenity® może również badać nieprawidłowości powodowane przez brak lub nadmiar chromosomów płci (X i Y). Są to sytuacje, w których występuje odstępstwo od prawidłowej liczby 2 chromosomów płci u mężczyzn (XY) lub kobiet (XX).

Dodatkowo w ramach jednego badania jest możliwość zbadania mikrodelecji – zespół Di George’a (delecja 22q11), Angelmana, Pradera-Williego (delecja 15q11.2), Wolfa- Hirschhorna (delecja 4p), cri du chat (delecja 5p) oraz delecji 1p36.

Wszystkie te nieprawidłowości mogą powodować wady umysłowe lub fizyczne o różnym poziomie nasilenia.

Badanie Serenity Badanie Serenity Plus
Badanie w kierunku:

 • trisomii chromosomów 13, 18, 21,
 • aberracji liczbowych chromosomów płci (47,XXX, 47,XXY, 47,XYY)
Dodatkowo oprócz testu Serenity badanie
w kierunku:

 • zespółu Di George’a (delecja 22q11),
 • zespółu Angelmana,
 • zespółu Pradera-Williego (delecja 15q11.2),
 • zespółu Wolfa-Hirschhorna (delecja 4p),
 • zespóul cri du chat (delecja 5p),
 • oraz delecji 1p36,

Czas oczekiwania na wynik badania:
14 dni

Czas oczekiwania na wynik badania:
14 dni

Badanie SERENITY – jakość i wiarygodność bez kompromisu

Test Serenity® dostarcza precyzyjnych informacji nt. wybranych chromosomów rozwijającego się płodu. Jednocześnie nie wiąże się z ryzykiem powikłań, jakie może nieść ze sobą procedura inwazyjna. Inne badania prenatalne z krwi ciężarnej umożliwiają obliczenie jedynie prawdopodobieństwa wystąpienia wady (wskaźniki ryzyka), które mogą być trudne do interpretacji.

Badanie przesiewowe Serenity® wykonywane jest w laboratorium Genesis Genetics w Londynie – w ultra-nowoczesnej technologii Illumina verifi® NIPT.

Badanie Serenity®:

 • Wykonywane jest ze zwykłej próbkę krwi matki
 • Może być wykonywane już po 10 tygodniu ciąży
 • Zapewnia wyjątkową dokładność badania – ponad 99,7% dla zespołu Down’a
 • Charakteryzuje się bardzo niskim wskaźnik powtórzeń pobrania krwi – poniżej 0,1%
 • Jedyne badanie w Polsce, które jest wykonywane zgodnie z restrykcyjną normą ISO 15189
 • Jasny i zrozumiały wynik badania pokazujący czy wykryto aneuploidie / nie wykryto aneuploidii

Ważne informacje:

Negatywny wynik badania nie wyklucza w 100% wystąpienia wad genetycznych. Pamiętaj, że żadne badanie nie może zagwarantować, że Twoje dziecko będzie zdrowe. Wynik badania należy każdorazowo omówić z lekarzem prowadzącym, a w sytuacjach, gdy wynik jest pozytywny – także z genetykiem. Wynik pozytywny jest zawsze wskazaniem do dalszej diagnostyki pod kontrolą lekarza specjalisty.

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.