Доверьтесь нашему опыту. Забеременеть с нами.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

банки репродуктивных клеток

Неотъемлемой частью Центра лечения бесплодия «КРИОБАНК» является криогенная лаборатория, занимающаяся криоконсервацией биологического материала. С точки зрения пациентов, проходящих лечение в связи с бесплодием, самые важные применения криогеники касаются криоконсервации спермы и изолированных репродуктивных клеток (Банк спермы), а также эмбрионов (Банк эмбрионов). Возможность воспользоваться спермой донора, передача на хранение собственной спермы для последующего использования, а также замораживание и хранение эмбрионов — это наиболее часто оказываемые нами услуги в ходе лечения бесплодия.

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.