Regulamin projektu
„Czekając na cud- vol. 2”

1. Cel
„Czekając na cud- vol. 2” to projekt propacjencki, którego celem jest dofinansowanie leczenia
z zastosowaniem procedury pozaustrojowego zapłodnienia parom z województwa
podlaskiego z obecnymi wskazaniami do przeprowadzenia takiego leczenia.

2. Organizator

Organizatorami projektu propacjenckiego „Czekając na cud“ są:

Organizator logistyczny i merytoryczny:

– 4OpenMind. Instytut Badań i Analiz rynku medycznego. Izabella Sobiech, z siedzibą w
Warszawie (00-036), przy ul. Przeskok 2, piętro VIII

Realizator projektu:

– Kriobank Centrum leczenia Niepłodności Ginekologia i Położnictwo Prof. dr hab. n. med Waldemar Kuczyński, z siedzibą w Białymstoku (15-879), przy ul. Stołeczna 11

Patronat:

– Stowarzyszenie „Stowarzyszenie na Rzecz Współczesnych Metod Diagnostyki i Leczenia
Niepłodności „Dziecko“, z siedzibą w Białymstoku (15-789), ul. Św Rocha 12/7

3. Czas trwania projektu

1) Rejestracja pacjentów od 15 listopad 2018 do wyczerpania miejsc.
2) Konsultacja medyczna i rozpoczęcie leczenia metodą IVF od 15 listopad 2018 do 15 styczeń 2018.

4. Uczestnictwo

Udział w projekcie jest całkowicie dobrowolny.
W Projekcie weźmie udział 20 par. Pary będą rejestrowane do udziału kolejnością zgłoszeń.
Ostateczna kwalifikacja odbędzie się po pierwszej konsultacji medycznej, która będzie się
odbywała pomiędzy w 2-3 dniu cyklu u pacjentki.

Kryteria kwalifikacji do Projektu

a) miejsce zameldowania/zamieszkania pary w obrębie województwa podlaskiego
b) para nie leczyła się wcześniej w Centrum Leczenia Niepłodności Ginekologia i
Położnictwo KRIOBANK w Białymstoku
c) potwierdzone wskazania do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego z
zastosowaniem protokołu antagonistycznego
d) para po raz pierwszy lub drugi podchodzi do procedury zapłodnienia pozaustrojowego
e) pacjentka spełnia kryteria refundacji leków do leczenia z zastosowaniem zapłodnienia
pozaustrojowego

5. Finansowanie

Ogólnym założeniem programu jest dofinansowanie jednego cyklu leczenia metodą
zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości 2000 zł na parę. Koszty komercyjnego programu
IVF zostaną zmniejszone z 8500 zł do 6500 zł.
a) Pierwsza konsultacja medyczna- wizyta kwalifikująca w 2-3 dniu cyklu jest bezpłatna
b) Część kliniczna cyklu IVF- wizyty, badania hormonalne, badania ultrasonograficzne- opłata
w 8 dniu stymulacji jajników- 1700 zł
c) część biotechnologiczna cyklu IVF – pobranie komórek jajowych, zapłodnienie metodą
ICSI, hodowla zarodków- opłata w dniu punkcji jajników w razie uzyskania komórek jajowych
– 3300 zł
d) transfer zarodka- opłata w dniu transferu zarodka-1500 zł
e) Badania wstępne konieczne do przeprowadzenia przed rozpoczęciem leczenia IVF będą
finansowane ze środków własnych pacjentów- możliwość dostarczenia lub wykonania w
Klinice KRIOBANK- ceny według aktualnego cennika

6. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie
internetowej www.centrumplodnosci.pl oraz www.kriobank.pl
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady
Projektu Propacjenckiego
3. Administratorem danych osobowych są:

a) Stowarzyszenie „Stowarzyszenie na Rzecz Współczesnych Metod Diagnostyki i Leczenia Niepłodności „Dziecko“, z siedzibą w Białymstoku (15-789), ul. Św Rocha 12/7

b) Kriobank Centrum Leczenia Niepłodności Ginekologia i Położnictwo, z
siedzibą w Białymstoku (15-879), przy ul. Stołeczna 11
oraz
c) 4OpenMind. Instytut Badań i Analiz Rynku Medycznego, Izabella Sobiech, z siedzibą w Warszawie (00-036), przy ul. Przeskok 2, piętro VIII

4. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do jej danych oraz prawo ich poprawiania.
5. Organizator nie odpowiada za ewentualne powikłania wynikłe przez leczenie.
6. Wszelkie spory w sprawie interpretowania regulaminu rozstrzyga organizator.
7. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Projekcie.

8. Oświadczenia Uczestnika

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuję jego
postanowienia.
2. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
organizatorów i partnerów projektu „Czekając na cud- vol. 2” w zakresie niezbędnym
do organizacji cyklu wydarzeń, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 r poz. 922). Przyjmuję do wiadomości,
że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów
„Czekając na cud“: Stowarzyszenie „Stowarzyszenie na Rzecz Współczesnych Metod
Diagnostyki i Leczenia Niepłodności „Dziecko”, 4OpenMind, i Kriobank. Centrum
leczenia niepłodności, w celach marketingowych i statystycznych zgodnie z
postanowieniami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz.U. 2016 r poz. 922).
Administratorem danych osobowych jest Kriobank Centrum Leczenia Niepłodności Ginekologia i Położnictwo Prof. dr hab. n. med Waldemar Kuczyński mające swoją siedzibę pod adresem 15-879 Białystok ul. Stołeczna 11,
Informujemy, że macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu. E-mail: IOD@kriobank.pl, tel. +48 857421056
Data i czytelny podpis uczestników: