KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest KRIOBANK Centrum Leczenia Niepłodności Ginekologia i Położnictwo Prof. dr hab. n. med. Waldemar Kuczyński (zwany dalej Centrum KRIOBANK), z siedzibą przy ul. Stołecznej 11, 15-879 Białystok, tel. +48 85 744-13-78, email: klinika@kriobank.pl, www.kriobank.pl, NIP 5420305789, REGON 050036789-00035.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Centrum KRIOBANK można uzyskać pisząc do nas email: IOD@kriobank.pl lub na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Centrum KRIOBANK, ul. Stołeczna 11, 15-879 Białystok.

 3. Warunkiem udzielenia świadczeń medycznych w Centrum KRIOBANK jest przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach rejestracyjnych, formularzach zgód, umowach oraz innych dokumentach związanych bezpośrednio czy pośrednio z usługami świadczonymi przez Centrum KRIOBANK. Przetwarzanie danych osobowych i ich weryfikacja przeprowadzona jest przez uprawnionych do tego pracowników Centrum KRIOBANK w oparciu o dowód osobisty, paszport lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.

W celu objęcia Pani/Pana opieką medyczną Centrum KRIOBANK zbiera podstawowe dane identyfikacyjne: imiona i nazwisko, numer PESEL lub w przypadku jego braku seria i nr dowodu osobistego albo paszportu, data i miejsce urodzenia, dane kontaktowe, w tym adres zamieszkania, do korespondencji, email, telefon, płeć. Ustawa o leczeniu niepłodności z dnia 25.06.2015 roku oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia wydane na jej podstawie nakładają na ośrodki medycznie wspomaganej prokreacji oraz na banki komórek rozrodczych i zarodków szereg obowiązków związanych z wykonywaniem procedur medycznie wspomaganej prokreacji. Aby przystąpić do jakichkolwiek procedur medycznie wspomaganej prokreacji należy dodatkowo podać dane dotyczące Pani/Pana stanu zdrowia, seksualności, nałogów, pochodzenia rasowego lub etnicznego, dane fenotypowe (wzrost, waga, kolor oczu, kolor włosów, strukturę włosa, budowa ciała), genetyczne, wyniki badań diagnostycznych, a także imię i nazwisko współmałżonka (partnera/partnerki).

W trakcie świadczenia usług medycznych, Centrum KRIOBANK otrzyma szereg innych informacji dotyczących Pani/Pana stanu zdrowia w postaci wywiadu medycznego, wyników badań laboratoryjnych i lekarskich, dotychczasowego przebiegu leczenia oraz innych danych wrażliwych, które są niezbędne do wydania orzeczenia o stanie zdrowia, będącego bezpośrednią kwalifikacją do dalszych procedur medycznie wspomaganej prokreacji.

Przetwarzanie danych osobowych w Centrum KRIOBANK jest prowadzone przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych oraz zarządzania udzielaniem usług medycznych, posiadające upoważnienie nadane przez Administratora danych.

Dane osobowe przetwarzane w Centrum KRIOBANK podlegają ochronie na poziomie wysokim, i są chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.

 1. Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, ale chcemy Państwa poinformować, że:

 • jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego,

 • jako bank komórek rozrodczych i zarodków jesteśmy zobowiązani do gromadzenia danych na temat tożsamości dawcy komórek rozrodczych i zarodków w dawstwie partnerskim oraz danych pozwalających identyfikować komórki rozrodcze i zarodki w dawstwie innym niż partnerskie, jak również informacji na temat stanu zdrowia, daty i miejsca urodzenia oraz fenotypu dawców komórek rozrodczych i zarodków przy zachowaniu anonimowości dawstwa,

 • jako przedsiębiorca posiadamy obowiązek prawny – ze względów rachunkowych czy podatkowych – przetwarzania Państwa danych; brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Państwa rzecz,

 • jeżeli podajecie nam Państwo swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzymacie od nas potwierdzenia wizyty,

W czasie udzielania świadczeń medycznych może pojawić się konieczność wykonania dodatkowych badań, usług lub innych czynności związanych z Pani/Panem stanem zdrowia oraz procesem leczenia.

Odmowa przekazania danych osobowych w zakresie wymaganych ustawodawstwem medycznym spowoduje brak udzielenia przez Centrum KRIOBANK jakichkolwiek usług medycznych.

 1. Uzyskane od Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. ustalenia tożsamości przy rejestracji oraz przed udzieleniem świadczenia

 2. prowadzenia dokumentacji medycznej podczas świadczenia usług medycznych, ochrony stanu zdrowia, zawarcia i wykonywania umów, świadczenia usług laboratoryjnych lub świadczenia innych usług medycznych, jakie okażą się konieczne w celu przeprowadzenia procesu leczenia, a także w celu zarządzania udzielaniem usług medycznych.

 3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Centrum KRIOBANK jako administratorze danych np.: obowiązków wskazanych w:

   • Ustawie o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015r.,

   • Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.,

   • Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r.,

   • Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r.,

   • Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r.,

   • Ustawie o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r.,

   • Ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r.,

tj. w szczególności prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, przekazywania informacji o chorobach zakaźnych, udostępniania dokumentacji medycznej podmiotom uprawnionym oraz organom wymiaru sprawiedliwości,

 1. wystawiania dokumentów o czasowej niezdolności do pracy,

 2. wystawiania zaświadczeń o dotychczasowym przebiegu leczenia,

 3. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,

 4. udzielania odpowiedzi na skargi w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

Uzyskane od Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie RODO art. 6 ust 1 lit.a,b,c oraz art. 9 ust 2 lit.a, lub art. 6 ust. 1 lit. f  jako prawnie uzasadniony interes Administratora.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum KRIOBANK:

 1. przez czas udzielania świadczeń medycznych oraz usług z nimi związanych lub powiązanych,

 2. przez czas, w którym przepisy obowiązującego prawa nakazują̨ Centrum KRIOBANK przechowywać́ Pani/Pana dane osobowe:

 • Dane osobowe pacjentów leczących się z powodu niepłodności musimy przechowywać przez okres 90 lat zgodnie z ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U.2017. poz. 865 t.j. z dnia 2017.04.28),

 • Dane osobowe pozostałych pacjentów przechowywane będą przez lat 20 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069).

 1. w okresie, w którym Centrum KRIOBANK może ponieść́ konsekwencje prawne niewykonania danego obowiązku, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa

 2. przez czas trwania zawartych umów, a następnie przez okres, po którym przedawnią się̨ roszczenia wynikające z łączącej Pani/Pana i Centrum KRIOBANK umowy np. umów dotyczących przechowywania komórek rozrodczych i zarodków, a w przypadku dochodzenia przez Centrum KRIOBANK roszczeń́ lub zawiadamiania właściwych organów − przez czas trwania takich postępowań,

Po upływie okresu przechowywania, posiadane przez nas dane osobowe zostaną zniszczone w bezpieczny sposób, nie pozwalający na ich odczytanie. W przypadku korzystania przez nas z danych w celach statystycznych lub podobnych po upływie wyznaczonego czasu przechowywania danych, operacje takie będą miały miejsce na danych zanonimizowanych, których forma nie pozwala na określenie tożsamości podmiotu, którego dane dotyczą.

 1. Uzyskane od Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane przez Centrum KRIOBANK następującym podmiotom:

 1. innym podmiotom leczniczym przetwarzającym dane osobowe, z którymi Centrum KRIOBANK posiada zawarte umowy dotyczące wykonania innych usług czy świadczeń medycznych, koniecznych do wykonania lub przeprowadzenia w czasie udzielania przez Centrum KRIOBANK świadczeń medycznych związanych z Pani/Pana procesem leczenia, a których Centrum KRIOBANK bezpośrednio nie wykonuje,

 2. Ministerstwu Zdrowia w przypadkach określonych przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności np. z przypadku procedury przekazania komórek rozrodczych do dawstwa innego niż partnerskie lub zarodka do dawstwa zarodka, wystąpienia istotnych zdarzeń i reakcji niepożądanych, kontroli przeprowadzanych w Centrum KRIOBANK,

 3. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w przypadkach określonych przepisami prawa,

 4. organom administracji państwowej i samorządowej, organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom na podstawie przepisów obowiązującego prawa,

 5. pozostałym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

 6. osobom upoważnionym przez Panią/Pana oraz przedstawicielom ustawowym,

 7. podmiotom świadczącym obsługę prawną i informatyczną Centrum KRIOBANK,

 8. podmiotom świadczącym usługi księgowe na rzecz Centrum KRIOBANK,
 9. operatorom zajmującym się działalnością pocztową lub kurierską oraz transportową.

Płatności dokonywane na rzecz Centrum KRIOBANK za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, skutkować będą przekazaniem informacji z jakiego rachunku bankowego, oraz z jakiej instytucji dokonano zapłaty. Centrum KRIOBANK będzie te dane przetwarzać́ w celu sprawdzenia, czy płatność została wykonana w sposób prawidłowy oraz w celach związanych z ustaleniem ewentualnych reklamacji, dokonania zwrotów, dochodzenia i obrony roszczeń́ oraz w celach tworzenia statystyk i analiz.

Centrum KRIOBANK może uzyskiwać Pani/Pana dane osobowe z rejestrów publicznych np. baza EWUŚ lub ZUS w celu weryfikacji lub ustalenia danych istotnych z punktu widzenia prawidłowego wykonywania świadczeń leczniczych.

Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być: upoważnieni pracownicy Administratora danych, podmioty, którym zostały powierzone dane osobowe w ramach umowy powierzenia przez Administratora uczestniczące w obsłudze procesu leczenia, osoby upoważnione przez podmiot przetwarzający.

 1. W związku z przetwarzaniem przez Centrum KRIOBANK Pani/Pan danych osobowych, na podstawie pisemnego wniosku przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, w tym otrzymania informacji o przetwarzanych przez Centrum KRIOBANK danych oraz kopi danych, uzyskania prawa potwierdzenia czy Centrum KRIOBANK przetwarza dane (na podstawie art. 15 RODO),

 2. sprostowania (poprawienia lub uzupełnienia) danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne (na podstawie art. 16 RODO),

 3. usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie (na podstawie art. 17 RODO),

 4. ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 RODO),

 5. przeniesienia danych do innego administratora danych lub do Państwa (na podstawie art. 20 RODO),

 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (na podstawie art. 21 RODO),

W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit.a i art. 9 ust. 2 lit.a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

Powyższy wniosek należy złożyć osobiście, w siedzibie Centrum KRIOBANK w Białymstoku. Pracownik Centrum KRIOBANK przed przyjęciem wniosku dokona weryfikacji Pani/Pana tożsamości w celu ustalenia czy dana osoba jest uprawniona do jego złożenia. Zakres każdego z ww. uprawnień oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać́, wynikają̨ z przepisów prawa. Jeśli jednak Pani/Pana wniosek o udzielenie informacji na temat danych osobowych będzie  bezpodstawny lub będzie się powtarzał, Centrum KRIOBANK może odmówić udzielenia informacji. Na Pani/Pana wniosek Centrum KRIOBANK odpowie tak szybko jak będzie to możliwe, nie później jednak niż w ciągu 30dni. Jeżeli udzielenie informacji miałoby zająć dłużej niż miesiąc, Centrum KRIOBANK poinformuje o tym fakcie i wówczas odpowiedź udzielana jest nie później, niż w terminie trzech miesięcy.

 1. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Centrum KRIOBANK Pani/Pana danych osobowych narusza
  przepisy RODO, prosimy o kontakt z Centrum KROBANK (email: IOD@kriobank.pl lub na adres pocztowy:
  Inspektor Ochrony Danych Centrum KRIOBANK, ul. Stołeczna 11, 15-879 Białystok).
 2. Informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, lub do organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

nienormowany czas pracy

Klinika Kriobank wprowadza ograniczenia
do niezbędnego minimum w przyjmowaniu Pacjentów.
W związku z tym Klinika
będzie funkcjonowała w nienormowanych godzinach pracy.
W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny do godz. 14.00 pod nr 669 995 666.