KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO informuję, iż:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest KRIOBANK Centrum Leczenia Niepłodności Ginekologia i Położnictwo Prof. dr hab. n. med. Waldemar Kuczyński (zwany dalej Centrum KRIOBANK), z siedzibą przy ul. Stołecznej 11, 15-879 Białystok, tel. +48 85 744-13-78, email: rejestracja@kriobank.pl, www.kriobank.pl, NIP 5420305789, REGON 050036789-00035.

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Centrum KRIOBANK można kontaktować się przez email: IOD@kriobank.pl lub pisząc na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Centrum KRIOBANK, ul. Stołeczna 11, 15-879 Białystok.

Obowiązek podania danych

Warunkiem udzielenia świadczeń medycznych w Centrum KRIOBANK jest przekazanie przez Państwa danych osobowych na formularzach rejestracyjnych, formularzach zgód, umowach oraz innych dokumentach związanych bezpośrednio czy pośrednio z usługami świadczonymi przez Centrum KRIOBANK. Przetwarzanie danych osobowych i ich weryfikacja przeprowadzona jest przez uprawnionych do tego pracowników Centrum KRIOBANK w oparciu o dowód osobisty, paszport lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.

W celu objęcia Państwa opieką medyczną Centrum KRIOBANK zbiera podstawowe dane identyfikacyjne: imiona i nazwisko, numer PESEL lub w przypadku jego braku seria i nr dowodu osobistego albo paszportu, data i miejsce urodzenia, dane kontaktowe, w tym adres zamieszkania, do korespondencji, email, telefon, płeć. Ustawa o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 roku oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia wydane na jej podstawie nakładają na ośrodki medycznie wspomaganej prokreacji oraz na banki komórek rozrodczych i zarodków szereg obowiązków związanych z wykonywaniem procedur medycznie wspomaganej prokreacji. Aby przystąpić do jakichkolwiek procedur medycznie wspomaganej prokreacji należy dodatkowo podać dane dotyczące Państwa stanu zdrowia, seksualności, nałogów, pochodzenia rasowego lub etnicznego, dane fenotypowe (wzrost, waga, kolor oczu, kolor włosów, strukturę włosa, budowa ciała), genetyczne, wyniki badań diagnostycznych, a także imię i nazwisko współmałżonka (partnera/partnerki).

W trakcie świadczenia usług medycznych, Centrum KRIOBANK otrzyma szereg innych informacji dotyczących Państwa stanu zdrowia w postaci wywiadu medycznego, wyników badań laboratoryjnych i lekarskich, dotychczasowego przebiegu leczenia oraz innych danych wrażliwych, które są niezbędne do wydania orzeczenia o stanie zdrowia, będącego bezpośrednią kwalifikacją do dalszych procedur medycznie wspomaganej prokreacji.

Przetwarzanie danych osobowych w Centrum KRIOBANK jest prowadzone przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych oraz zarządzania udzielaniem usług medycznych, posiadające upoważnienie nadane przez Administratora danych.

Dane osobowe przetwarzane w Centrum KRIOBANK podlegają ochronie na poziomie wysokim i są chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, ale chcemy Państwa poinformować, że:

 1. jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego,
 2. jako bank komórek rozrodczych i zarodków jesteśmy zobowiązani do gromadzenia danych na temat tożsamości dawcy komórek rozrodczych i zarodków w dawstwie partnerskim oraz danych pozwalających identyfikować komórki rozrodcze i zarodki w dawstwie innym niż partnerskie, jak również informacji na temat stanu zdrowia, daty i miejsca urodzenia oraz fenotypu dawców komórek rozrodczych i zarodków przy zachowaniu anonimowości dawstwa,
 3. jako przedsiębiorca posiadamy obowiązek prawny – ze względów rachunkowych czy podatkowych – przetwarzania Państwa danych; brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury na Państwa rzecz,
 4. jeżeli podajecie nam Państwo swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzymacie od nas potwierdzenia wizyty.

W czasie udzielania świadczeń medycznych może pojawić się konieczność wykonania dodatkowych badań, usług lub innych czynności związanych z Państwa stanem zdrowia oraz procesem leczenia.

Jeśli będzie to wymagało wykorzystania Państwa danych w sposób inny niż̇ opisany w tym dokumencie, brakujące informacje zostaną uzupełnione i przekazane, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych.

W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną̨ aktualne. Odmowa przekazania danych osobowych w zakresie wymaganych ustawodawstwem medycznym spowoduje brak udzielenia przez Centrum KRIOBANK jakichkolwiek usług medycznych.

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna tego przetwarzania

Uzyskane od Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. ustalenia tożsamości przy rejestracji oraz przed udzieleniem świadczenia,
 2. prowadzenia dokumentacji medycznej podczas świadczenia usług medycznych, ochrony stanu zdrowia, zawarcia i wykonywania umów, świadczenia usług laboratoryjnych lub świadczenia innych usług medycznych, jakie okażą się konieczne w celu przeprowadzenia procesu leczenia, a także w celu zarządzania udzielaniem usług medycznych,
 3. udzielania i zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych m.in. w zakresie stosowania procedur medycznie wspomaganej prokreacji,
 4. realizowania umowy świadczenia usług medycznych, w tym przechowywania, monitorowania i transportu komórek rozrodczych lub zarodków,
 5. udzielenia informacji lub odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane przez formularz kontaktowy,
 6. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Centrum KRIOBANK jako administratorze danych np.: obowiązków wskazanych w:
 • Ustawie o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015r.,
 • Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.,
 • Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r.,
 • Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996r.,
 • Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r.,
 • Ustawie o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001r.;
 • Ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011r.;
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
 • w szczególności prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, przekazywania informacji o chorobach zakaźnych, udostępniania dokumentacji medycznej podmiotom uprawnionym oraz organom wymiaru sprawiedliwości,
 1. wystawiania dokumentów o czasowej niezdolności do pracy,
 2. wystawiania zaświadczeń o dotychczasowym przebiegu leczenia,
 3. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
 4. udzielania odpowiedzi na skargi, reklamacje lub opinie w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa,
 5. archiwizacji Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.

Uzyskane od Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie RODO art. 6 ust 1 lit.a,b,c oraz art. 9 ust 2 lit.a, lub art. 6 ust. 1 lit. f  jako prawnie uzasadniony interes Administratora.

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

Okres przetwarzania (przechowywania) danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum KRIOBANK:

 1. przez czas udzielania świadczeń medycznych oraz usług z nimi związanych lub powiązanych,
 2. przez czas, w którym przepisy obowiązującego prawa nakazują̨ Centrum KRIOBANK przechowywać́ Państwa dane osobowe:
 • Dane osobowe pacjentów leczących się z powodu niepłodności przechowywane będą przez okres 90 lat zgodnie z ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 roku.
 • Dane osobowe pozostałych pacjentów przechowywane będą przez lat 20 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 roku w sprawie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 1. w okresie, w którym Centrum KRIOBANK może ponieść́ konsekwencje prawne niewykonania danego obowiązku, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa,
 2. przez czas trwania zawartych umów, a następnie przez okres, po którym przedawnią się̨ roszczenia wynikające z łączącej Państwa i Centrum KRIOBANK umowy np. umów dotyczących przechowywania komórek rozrodczych i zarodków, a w przypadku dochodzenia przez Centrum KRIOBANK roszczeń́ lub zawiadamiania właściwych organów − przez czas trwania takich postępowań́,

Po upływie okresu przechowywania, posiadane przez nas dane osobowe zostaną zniszczone w bezpieczny sposób, nie pozwalający na ich odczytanie. W przypadku korzystania przez nas z danych w celach statystycznych lub podobnych po upływie wyznaczonego czasu przechowywania danych, operacje takie będą miały miejsce na danych zanonimizowanych, których forma nie pozwala na określenie tożsamości podmiotu, którego dane dotyczą.

Odbiorcy danych osobowych

Uzyskane od Państwa dane osobowe będą przekazywane przez Centrum KRIOBANK następującym podmiotom:

 1. innym podmiotom leczniczym przetwarzającym dane osobowe, z którymi Centrum KRIOBANK posiada zawarte umowy dotyczące wykonania innych usług czy świadczeń medycznych, koniecznych do wykonania lub przeprowadzenia w czasie udzielania przez Centrum KRIOBANK świadczeń medycznych związanych z Państwa procesem leczenia, a których Centrum KRIOBANK bezpośrednio nie wykonuje,
 2. Ministerstwu Zdrowia w przypadkach określonych przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności np. z przypadku procedury przekazania komórek rozrodczych do dawstwa innego niż partnerskie lub zarodka do dawstwa zarodka, wystąpienia istotnych zdarzeń i reakcji niepożądanych, kontroli przeprowadzanych w Centrum KRIOBANK,
 3. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w przypadkach określonych przepisami prawa,
 4. organom administracji państwowej i samorządowej, organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom na podstawie przepisów obowiązującego prawa,
 5. pozostałym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 6. osobom upoważnionym przez Państwa oraz przedstawicielom ustawowym,
 7. podmiotom świadczącym obsługę prawną i informatyczną Centrum KRIOBANK,
 8. podmiotom świadczącym usługi księgowe na rzecz Centrum KRIOBANK,
 9. operatorom zajmującym się działalnością pocztową lub kurierską oraz transportową.

Płatności dokonywane na rzecz Centrum KRIOBANK za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, skutkować będą przekazaniem informacji z jakiego rachunku bankowego oraz z jakiej instytucji dokonano zapłaty. Centrum KRIOBANK będzie te dane przetwarzać́ w celu sprawdzenia, czy płatność została wykonana w sposób prawidłowy oraz w celach związanych z ustaleniem ewentualnych reklamacji, dokonania zwrotów, dochodzenia i obrony roszczeń́ oraz w celach tworzenia statystyk i analiz.

Centrum KRIOBANK może uzyskiwać Państwa dane osobowe z rejestrów publicznych np. baza EWUŚ lub ZUS w celu weryfikacji lub ustalenia danych istotnych z punktu widzenia prawidłowego wykonywania świadczeń leczniczych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: upoważnieni pracownicy Administratora danych, podmioty, którym zostały powierzone dane osobowe w ramach umowy powierzenia przez Administratora uczestniczące w obsłudze procesu leczenia, osoby upoważnione przez podmiot przetwarzający.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Centrum KRIOBANK Państwa danych osobowych, na podstawie pisemnego wniosku przysługuje Państwu prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, w tym otrzymania informacji o przetwarzanych przez Centrum KRIOBANK danych oraz kopi danych, uzyskania prawa potwierdzenia czy Centrum KRIOBANK przetwarza dane (na podstawie art. 15 RODO),
 2. sprostowania (poprawienia lub uzupełnienia) danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne (na podstawie art. 16 RODO),
 3. usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie (na podstawie art. 17 RODO),
 4. ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 RODO),
 5. przeniesienia danych do innego administratora danych lub do Państwa (na podstawie art. 20 RODO),
 1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (na podstawie art. 21 RODO).

W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit.a i art. 9 ust. 2 lit.a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyższy wniosek należy złożyć osobiście, w siedzibie Centrum KRIOBANK w Białymstoku. Pracownik Centrum KRIOBANK przed przyjęciem wniosku dokona weryfikacji Państwa tożsamości w celu ustalenia czy dana osoba jest uprawniona do jego złożenia. Zakres każdego z ww. uprawnień oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać́, wynikają̨ z przepisów prawa.  Jeśli jednak Państwa wniosek o udzielenie informacji na temat danych osobowych będzie  bezpodstawny lub będzie się powtarzał, Centrum KRIOBANK może odmówić udzielenia informacji. Na Państwa wniosek Centrum KRIOBANK odpowie tak szybko jak będzie to możliwe, nie później jednak niż w ciągu 30 dni. Jeżeli udzielenie informacji miałoby zająć dłużej niż miesiąc, Centrum KRIOBANK poinformuje o tym fakcie i wówczas odpowiedź udzielana jest nie później, niż w terminie trzech miesięcy.

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Centrum KRIOBANK Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, prosimy o kontakt z Centrum KROBANK (email: IOD@kriobank.pl lub na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Centrum KRIOBANK, ul. Stołeczna 11, 15-879 Białystok).

Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2 lub do organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

Praca w dni świąteczne

W WIELKANOC 04 kwietnia (niedziela) - zamknięte W PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 05 kwietnia - zamknięte

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.