Treatment plan

Important information on the patient’s initial visit before undergoing infertility diagnostics or treatment:

  1. The visit should take place during days 2-5 of menstruation (necessary for ultrasound and hormonal examination).
  2. The man should abstain from sex for 3-5 days (to perform a semen test).
  3. Please bring with you all previous tests (hormonal, imaging, semen analysis), and all available medical records related to infertility treatment.
  4. Before or after expected menstruation please call our reception desk and book your appointment.
  5. There is no need to fast for the appointment, it is not required for hormonal or infectious tests.

Praca w dni świąteczne

W WIELKANOC 04 kwietnia (niedziela) - zamknięte W PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 05 kwietnia - zamknięte

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.