Wstępnego, ustawicznego i uaktualniającego dla pracowników Ośrodków medycznie wspomaganej prokreacji oraz pracowników Banków komórek rozrodczych i zarodków wymagane Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności w KRIOBANK Centrum Leczenia Niepłodności Położnictwo i Ginekologia.

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie przez pracowników umiejętności w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek rozrodczych i zarodków, a także bezpieczeństwo dawców i biorczyń.

Szkolenia mają na celu:

 • zdobycie umiejętności w realizowaniu wyznaczonych zadań,
 • zdobycie odpowiedniej wiedzy i zrozumienie procesów oraz zasad wykonywanych zadań,
 • poznanie struktury organizacyjnej, systemu zapewnienia jakości i zasad ochrony zdrowia
  i bezpieczeństwa ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji lub banku komórek rozrodczych
  i zarodków, w którym osoby szkolone są zatrudnione,
 • zdobycie odpowiednich wiadomości o etycznych i prawnych aspektach wykonywanych zadań związanych z pobieraniem, gromadzeniem, testowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem
  i dystrybucją komórek rozrodczych i zarodków.

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników KRIOBANK Centrum Leczenia Niepłodności Położnictwo
i Ginekologia oraz do lekarzy, pielęgniarek, położnych, pracowników laboratoriów embriologicznych
i seminologicznych spoza organizacji.

Szkolenia prowadzi się w formie:

 • szkolenia wstępnego – dla osób nowo zatrudnionych,
 • szkolenia ustawicznego, nie rzadziej niż co 2 lata – dla wszystkich zatrudnionych,
 • szkolenia uaktualniającego – w przypadku zmian procedur lub rozwoju wiedzy naukowej w zakresie pobierania, przechowywania i stosowania komórek rozrodczych i zarodków w celu medycznie wspomaganej prokreacji.

 

Metodyka szkolenia

Szkolenia prowadzone będą metodami wykładów, mini-wykładów, prezentacji filmów lub internetowych programów, dyskusji, case study. Zajęcia w warstwie praktycznej oparte są o doświadczenia własne prowadzących oraz dostępny materiał podczas ćwiczeń w Laboratoriach zlokalizowanych na terenie ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji oraz banku komórek rozrodczych i zarodków KRIOBANK Centrum Leczenia Niepłodności Położnictwo i Ginekologia.

 

Program szkolenia

Program szkolenia oparty jest na rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 roku w sprawie szkoleń w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.

 

Informacje organizacyjne     

Koszt uczestnictwa jednej osoby: Szkolenia pracowników KRIOBANK Centrum Leczenia Niepłodności Położnictwo i Ginekologia odbywają się bezpłatnie, pozostałe osoby: 3500 + 23%VAT (słownie trzy tysiące pięćset złotych netto).

Cena obejmuje: udział w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, zaświadczenie o odbytym szkoleniu. Cena nie obejmuje kosztu noclegu oraz posiłków.

Warunki udziału: O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność. Ilość miejsc ograniczona. Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Warunki rezygnacji: Rezygnacja z udziału w szkoleniu zgłoszona po upływie 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia lub nieobecność w trakcie szkolenia powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora. Rezygnację z udziału należy przesłać w formie pisemnej na adres a.poltorak@kriobank.pl. Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Godziny zajęć: 9:00 – 15:30

Miejsce zajęć: KRIOBANK Centrum Leczenia Niepłodności Położnictwo i Ginekologia, 15-879 Białystok
ul. Stołeczna 11

Informacje: Agnieszka Półtorak tel. +48 85 744 13 78, a.poltorak@kriobank.pl

HARMONOGRAM SZKOLEŃ na rok 2019

na szkolenie: wstępne, ustawiczne i uaktualniające w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek rozrodczych i zarodków, a także bezpieczeństwo dawców i biorczyń.

 

SZKOLENIE WSTĘPNE:

termin I: (bezpośrednio po zatrudnieniu kandydata, przed dopuszczeniem do pracy)

 

SZKOLENIE USTAWICZNE:

termin I:         14 październik  – 19 październik 2019r. – dla Lekarzy

termin II:       

 

SZKOLENIE UAKTUALNIAJĄCE:

termin I: –

termin II: –

 

 

kriobank

W dniu 28 października

klinika jest czynna w godzinach - 08.00 - 17.00

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.